SOCIJALNA STRANKA SRBA SLOVENIJE (skraćeno SSSS) – želi za Srbe u Sloveniji samo jedno, što već 25 godina imaju drugi. Dakle, što već imaju priznate slovenačke manjine izvan Slovenije. Osnova je jedinstvo Srba Slovenije kod zahteva za priznanje naše najbrojnije  (200.000) srpske manjine u Sloveniji. Rekoše nam ovih godina bezbroj puta – znate to teško ide, treba menjati odnosno dopuniti slovenački ustav. Činjenično, upravo taj ustav pisali su ljudi, vlade, koji pišu zakone, menjaju ih ili dopunjavaju, pa neka to i naprave. Programski SSSS se zauzima za očuvanje jezika i pisma te kulturno-verskog identiteta Srba u Sloveniji. Formiranje stranke održano je u Velikoj dvorani Društvenog doma Linhartova cesta 13 u Ljubljani Bežigrad 27. avgusta 2016. godine u 17:20 sati. U vodstvo stranke jednoglasno (171) izabrani su: predsednik stranke prof. Saša Gajić, prvi potpredsednik stranke Igor Mitić, drugi potpresednik stranke Svetlana Vojvodić, tehnički sekretar stranke Božidar Spasić i generalni sekretar stranke David Tepić. Prvi govori vodstva stranke održani su 28. avgusta 2016 godine u dvorišti Sv. pravoslavnog hrama Sv. Ćirila i Metoda u Ljubljani pred više hiljada prisutnih Srba. SSSS je zvanično i nakon toga registrovana kod Ministarstva za unutrašnje poslove  R: Slovenije pod matičnim brojem za političke stranke broj 4093976000 sa rešenjem broj 2153-3/2016/5 (1324-03) dana 05.12.2016 godine. Socialna stranka srba Slovenije želi za Srbe u Sloveniji samo jedno, što već 26 godina imaju drugi. Osnova je jedinstvo Srba Slovenije kod zahteva za priznanje naše najbrojnije srpske manjine u Sloveniji. Programski SSSS se zauzima za očuvanje jezika i pisma te kulturno-verskog identiteta Srba u Sloveniji. Svakako i za međukulturna ljudska prava modernog društva, društveno-ekonomske i socijalne garancije za sve penzionere i radnike. Ostvarivanje prava i jednakosti Srba i svih slovenačkih državljana, kao i uključenje i srpskih stručnjaka u različite državne i lokalne institucije (posebno, policije, tužilaštva i sudstva). Briga za zdravlje, radnu, životnu i prirodnu okolinu. Između ostalog SSSS je i socijalna stranka, želja nam je da interes kapitala ne ugrožava socijalna prava radnika ili preostalih njenih državljana.
Mi smo za dostojan život i jedinstvo svih slovenačkihkih državljana, ne gledajući na verski, nacionalni ali kulturni identitet, kao i za:
– kvalitetniji i zdraviji život te okolinu,                                                                                                                                                

– provera nedokazanog izvora i naglog bogaćenja pojedinaca.
– socijalnu stabilnost i nikakva rešenja koja bi smanjivala zaslužne penzije bilo kojih državljana,
– uvek smo protiv korupcije u policiji, tužilaštvu in sudstvu (hitno izbacivanje takvih štetnih pojedinaca),
– posebne ugodnosti za đake i studente,
– ekonomski prosperitet i veću zaposlenost svih, a posebno mlađih,
– podržavamo sva dobra rešenja u duhu blagostanja za sve slovenačke državljane,
– podržavamo preventivno delovanje, čistiji zrak, vodu, reciklaže,
– ostvarivanje boljih životnih i radnih uslova gradova i sela,
– osuđujemo sve nezakonske radnje, kao i pronevere državne imovine te povrat navedene i odgovornost
upletenih,
– protiv smo svake diskriminacije, laži i korupcije, nestrpljivosti, bilo od koga da dolazi,
– podržavamo znanje i zamenu nesposobnih,
– otvoreni smo i prihvatamo svaki pametan dijalog koji ima cilj za bolji prosperitet i život u zajedničkoj domovini.
Ne okrećite leđa iskrenom prijatelju i pravoslavlju. Pravda i jedinstvo sa verom u Boga,
za naciju pravoslavlja svoga. SSSS boriće se i protiv svih negativnih pojava, a posebno onih koji ugrožavaju srpsku naciju u Sloveniji, ma bilo sak oje strane to dolazilo. Na budućim izborima – Vi svojim glasom doprinosite: pravdi, budućnosti, blagostanju, doprinosite sebi. SSSS Vodstvo stranke.

 

ВЕЋ ПОЧИЊЕ СА РАДОМ ПОЛИТИЧКА СТРАНКА СРБА У СЛОВЕНИЈИ

СОЦИЈАЛНА СТРАНКА СРБА СЛОВЕНИЈЕ (скраћено СССС) – жели за Србе у Словенији само једно, што већ 25 година имају други. Дакле, што већ имају признате словеначке мањине изван Словеније. Основа је јединство Срба Словеније код захтева за признање наше најбројније  (200.000) српске мањине у Словенији. Рекоше нам ових година безброј пута – знате то тешко иде, треба мењати односно допунити словеначки устав. Чињенично, управо тај устав писали су људи, владе, који пишу законе, мењају их или допуњавају, па нека то и направе. Програмски СССС се заузима за очување језика и писма те културно-верског идентитета Срба у Словенији. Формирање странке одржано је у Великој дворани Друштвеног дома Линхартова цеста 13 у Љубљани Бежиград 27. августа 2016. године у 17:20 сати. У водство странке једногласно (171) изабрани су: председник странке проф. Саша Гајић, први потпредседник странке Игор Митић, други потпреседник странке Светлана Војводић, технички секретар странке Божидар Спасић и генерални секретар странке Давид Тепић. Први говори водства странке одржани су 28. августа 2016 године у дворишти Св. православног храма Св. Ћирила и Метода у Љубљани пред више хиљада присутних Срба. СССС је званично и након тога регистрована код Министарства за унутрашње послове  Р: Словеније под матичним бројем за политичке странке број 4093976000 са решењем број 2153-3/2016/5 (1324-03) дана 05.12.2016 године. Социална странка срба Словеније жели за Србе у Словенији само једно, што већ 26 година имају други. Основа је јединство Срба Словеније код захтева за признање наше најбројније српске мањине у Словенији. Програмски СССС се заузима за очување језика и писма те културно-верског идентитета Срба у Словенији. Свакако и за међукултурна људска права модерног друштва, друштвено-економске и социјалне гаранције за све пензионере и раднике. Остваривање права и једнакости Срба и свих словеначких држављана, као и укључење и српских стручњака у различите државне и локалне институције (посебно, полиције, тужилаштва и судства). Брига за здравље, радну, животну и природну околину. Између осталог СССС је и социјална странка, жеља нам је да интерес капитала не угрожава социјална права радника или преосталих њених држављана.
Ми смо за достојан живот и јединство свих словеначкихких држављана, не гледајући на верски, национални али културни идентитет, као и за:
– квалитетнији и здравији живот те околину,                                                                                                                                               

– провера недоказаног извора и наглог богаћења појединаца.
– социјалну стабилност и никаква решења која би смањивала заслужне пензије било којих држављана,
– увек смо против корупције у полицији, тужилаштву ин судству (хитно избацивање таквих штетних појединаца),
– посебне угодности за ђаке и студенте,
– економски просперитет и већу запосленост свих, а посебно млађих,
– подржавамо сва добра решења у духу благостања за све словеначке држављане,
– подржавамо превентивно деловање, чистији зрак, воду, рециклаже,
– остваривање бољих животних и радних услова градова и села,
– осуђујемо све незаконске радње, као и проневере државне имовине те поврат наведене и одговорност
уплетених,
– против смо сваке дискриминације, лажи и корупције, нестрпљивости, било од кога да долази,
– подржавамо знање и замену неспособних,
– отворени смо и прихватамо сваки паметан дијалог који има циљ за бољи просперитет и живот у заједничкој домовини.
Не окрећите леђа искреном пријатељу и православљу. Правда и јединство са вером у Бога,
за нацију православља свога. СССС бориће се и против свих негативних појава, а посебно оних који угрожавају српску нацију у Словенији, ма било сак оје стране то долазило. На будућим изборима – Ви својим гласом доприносите: правди, будућности, благостању, доприносите себи. СССС Водство странке.