Председник самопроглашене Народне републике Одесе Валериј Кауров испричао је у интервјуу за RT, шта се догодило у Одеси, где су радикално расположени екстремисти напали камп присталица федерализације на Куликовском пољу, а активисти били принуђени да потраже спас у оближњем Дому синдиката. Зграда је запаљена, а у ватри је настрадало 43 људи. На десетине људи заробљено је на крову.
Према Кауровим речима центар Одесе већ је био уништен, када је гомила радикала кренула ка Куликовском пољу, како би ликвидирала камп присталица федерализације. Радикала је било око пет хиљада, сви до зуба наоружани, не само палицама и молотовљевим коктелима, већ и ватреним оружјем, укључујући Калашњикове.
UKRAJINA 1Активисти су били принуђени да се затворе у зграду регионалног синдиката, који се налази у непосредној близини. „Око триста људи ушло је у зграду, како би се заштитило, надајући се да ће их, ако у томе не буду успели полиција спасити. Међутим радикали су зграду засули Молотовљевим коктелима и шок бомбама, пустили гас. При томе људи унутра, нису имали ни оружје, нити противгасне маске. Прво ватрогасно возило стигло је на лице места после пола сата. Радикали су ватрогасце спречавали у гашењу пожара. „Руси горите“ урлали су на наше људе. Они су опколили сва возила, и мердевине, с којима су ватрогасци почели да скидају људе са прозора, рекао је Кауров.
Људи су живи горели, нису дозвољавали да их спасу. Многи су се угушили у диму, не дочекавши помоћ, твди Кауров. По његовим речима радикалима пружају отпор комбиновани Народни одреди, Одреди Одесе и православни одреди. Међу заробљенима у згради, на корву, има и жена и девојака. Они захтевају да им милиција помогне да изађу. На крају, оне које су извели из зграде раније, дали су „Бандеровцима да их растргну“, објаснио је саговорник RT. Буквално по 30 људи насртало је на једног човека и тукло га. После тога полиција је узимала те људе под руку, гурала у марице и одвозила у непознатом правцу, додао је он.
UKRAJINA 3Такође је рекао да око Куликовског поља стоје одреди милиције са штитовима испред себе, бранећи се од људи, грађана Одесе, који желе да помогну и деблокирају зграду синдиката.
Председник Народне републике Одеса увререн је да ће после овог догађаја Одеса устати, да ће бити подигнут масовни устанак. Он каже да је милиција издала људе. „За животе погинулих, жена, стараца, једноставно грађана Одесе настрадалих у пламену, морају одговарати са запада пристигли бојовници Десног сектора“. Прозвао је и ултраше, који су дошли на утакмицу Черноморец – Металист, као исамоодбрану Мајдана, „која се беспослена смуца по Кијеву“. Управо они су планирали и спровели акцију, твди Каурев. Он је против преговора са Кијевом. „Они су погазили женевски договор, они раде по налозима Вашингтона. Ово је прави геноцид, изјавио је Кауров за RT.
Глас Русије
Banderovci su urlali u Odesi: “Rusi, gorite”
Predsednik samoproglašene Narodne republike Odese Valerij Kaurov ispričao je u intervjuu za RT, šta se dogodilo u Odesi, gde su radikalno raspoloženi ekstremisti napali kamp pristalica federalizacije na Kulikovskom polju, a aktivisti bili prinuđeni da potraže spas u obližnjem Domu sindikata. Zgrada je zapaljena, a u vatri je nastradalo 43 ljudi. Na desetine ljudi zarobljeno je na krovu.
Prema Kaurovim rečima centar Odese već je bio uništen, kada je gomila radikala krenula ka Kulikovskom polju, kako bi likvidirala kamp pristalica federalizacije. Radikala je bilo oko pet hiljada, svi do zuba naoružani, ne samo palicama i molotovljevim koktelima, već i vatrenim oružjem, uključujući Kalašnjikove.
Aktivisti su bili prinuđeni da se zatvore u zgradu regionalnog sindikata, koji se nalazi u neposrednoj blizini. „Oko trista ljudi ušlo je u zgradu, kako bi se zaštitilo, nadajući se da će ih, ako u tome ne budu uspeli policija spasiti. Međutim radikali su zgradu zasuli Molotovljevim koktelima i šok bombama, pustili gas. Pri tome ljudi unutra, nisu imali ni oružje, niti protivgasne maske. Prvo vatrogasno vozilo stiglo je na lice mesta posle pola sata. Radikali su vatrogasce sprečavali u gašenju požara. „Rusi gorite“ urlali su na naše ljude. Oni su opkolili sva vozila, i merdevine, s kojima su vatrogasci počeli da skidaju ljude sa prozora, rekao je Kaurov.
Ljudi su živi goreli, nisu dozvoljavali da ih spasu. Mnogi su se ugušili u dimu, ne dočekavši pomoć, tvdi Kaurov. Po njegovim rečima radikalima pružaju otpor kombinovani Narodni odredi, Odredi Odese i pravoslavni odredi. Među zarobljenima u zgradi, na korvu, ima i žena i devojaka. Oni zahtevaju da im milicija pomogne da izađu. Na kraju, one koje su izveli iz zgrade ranije, dali su „Banderovcima da ih rastrgnu“, objasnio je sagovornik RT. Bukvalno po 30 ljudi nasrtalo je na jednog čoveka i tuklo ga. Posle toga policija je uzimala te ljude pod ruku, gurala u marice i odvozila u nepoznatom pravcu, dodao je on.
Takođe je rekao da oko Kulikovskog polja stoje odredi milicije sa štitovima ispred sebe, braneći se od ljudi, građana Odese, koji žele da pomognu i deblokiraju zgradu sindikata.
Predsednik Narodne republike Odesa uvreren je da će posle ovog događaja Odesa ustati, da će biti podignut masovni ustanak. On kaže da je milicija izdala ljude. „Za živote poginulih, žena, staraca, jednostavno građana Odese nastradalih u plamenu, moraju odgovarati sa zapada pristigli bojovnici Desnog sektora“. Prozvao je i ultraše, koji su došli na utakmicu Černomorec – Metalist, kao isamoodbranu Majdana, „koja se besposlena smuca po Kijevu“. Upravo oni su planirali i sproveli akciju, tvdi Kaurev. On je protiv pregovora sa Kijevom. „Oni su pogazili ženevski dogovor, oni rade po nalozima Vašingtona. Ovo je pravi genocid, izjavio je Kaurov za RT.
Glas Rusije