Пише: Славица Јовановић
новинар и књижевник

Генералу полиције др. Братиславу Дикићу заслужено је припало још једно одликовање. Наиме, Јуче му је у Пожаревцу уручена плакета Кнез Милош Обреновић у знак захвалности за посебне заслуге током одбране од поплава. Додељена плакета је највеће признање града Пожаревца , а церемонији су присуствовали представници града, угледници амбасаде Француске, цивилне заштите Француске и други званичници. Дикић се захвалио на признању и подсетио да Србију и њене житеље кроз историју прате разне несреће попут разних одбрамбених ратова и елементарних непогода.

GENERAL (1)-” Потоп који је задесио Србију и вашу општину последњих 15 дана нам је доказао да нико није јачи од природе. Учинили смо све што се учинити могло, да заштитимо грађане, државну и приватну имовину и на крају да санирамо последице потопа ” , изјавио је Дикић. Генерал полиције др. Братислав Дикић посебно се захвалио људима из разних крајева Србије и Француске који су дошли у потопљене крајеве да помогну.

Дикић је руководио одбраном Термоелектране Костолац од поплава. Подсећања ради: Генерал полиције др. Братислав Дикић је један од најшколованијих и најстручнијих кадрова у МУП-у Србије. Многи су мишљења да овог честитог Србина из Србије , Православца , осведоченог и доказаног патриоте треба поставити на место директора полиције Србије. Генерал полиције др. Братислав Дикић, патриота, херој, познат по својој неустрашивости, енергичности и одлучности једини се усудио да уклони споменик шиптарским терористима у Прешеву, а подигне споменик изгинулим полицајцима и припадницима Жандармерије, који су мучени, киднаповани и зверски убијани од стране шиптарских терориста у рејону села Лучане, општина Бујановац. Дикић Србин из Србије родољуб, такође је био тешко рањен на Косову супростављајући се шиптарским терористима 1999. године , који тргују у Великом Трновцу дрогом и најпознатији су нарко- дилери у Европи, а дрогом од продаје хероина, наоружавају такозвану Ослободилачку Војску Косова . Биографија Генерала полиције др. Братислава Дикића је беспрекорна и имресивна. Дикић бранитељ србских огњишта , написао је и Заклетву Србског народа, посвећену Косову . Млад , способан, непоражен, немилосрдан према издајницима Србије, неподмитљив, школован, стручан био би идеалан за место директора полиције Србије. Јер на месту директора полиције Србије, треба да буде Србин из Србије, Православац, осведочени патриота, неко ко није компромитован . На руководећим местима у Србији требало би да буду људи који имају српско држављанство, који не раде за стране обавештајне службе, који нису корумпирани, који нису злоупотребили службени положај. Садашњи врх полиције Србије, што пре треба сменити , јер ту има највише криминалаца, који раде за црногорску обавештајну службу, која је први признала Независно Косово, за Мираша Дедеића, који су запослили своју родбину незаконито, који сарађују са криминалцима и који чак Српкињама организују силовања и подводе их , а при том прислушкују и војску и полицију и челнике државе , у користи Шиптара и Католика. Проверити порекло свих запослених у врху МУП-а, да ли имају српско држављанство, проверити им телефонске листинге, да ли су и када имали контакте сда нарко – босовима и осталим криминалцима и колико се често сусрећу са дипломатама са Запада.

Мишљење је многих да у Србији Србин треба да доноси одлуке , а све ове стране доушнике похапсити , а у нека срећна времена се и стрељало за шпијунажу у корист Шиптара и Католика. Само злотвори и зли језици не воле генерала полиције др. Братислава Дикића. И његову немилосрдну и надљудску борбу против криминалаца у свим структрурама. Њега могу да мрзе само они који само носе српска имена, али су им очеви из Албаније, Турске , Ватикана. Њега не воле иловаче на политичкој сцени Србије, који добијају паре од Запада да католиче српски народ . Све оне политичке кокошке под којима су мућкови и то су им једина јаја која имају. Те раскокодакале кокошке и њихов полог који распрарчава и продаје Србију боље да поплава однесе из Србије, јер их нико онако очерупане и олињале неће. Ако и постоје негативни коментари поводом Генерала полиције др. Братислава Дикића, јасно је да их пишу непријатељи ове земље и најобичније баба- сере , корумпиране и поводљиве, који чак не знају ни ко су им родитељи.

Господину Дикићу патриоти, Србину из Србије, Православцу , хероју, све честитке на још једном заслуженом признању .

GENERAL 1 (2)

GENERALU POLICIJE DR. BRATISLAVU DIKIĆU URUČENA PLAKETA ZA ODBRANU OD POPLAVA DIKIĆ JE RUKOVODIO ODBRANOM TERMOELEKTRANE KOSTOLOLAC OD POPLAVA

Piše: Slavica Jovanović
novinar i književnik

Generalu policije dr. Bratislavu Dikiću zasluženo je pripalo još jedno odlikovanje. Naime, Juče mu je u Požarevcu uručena plaketa Knez Miloš Obrenović u znak zahvalnosti za posebne zasluge tokom odbrane od poplava. Dodeljena plaketa je najveće priznanje grada Požarevca , a ceremoniji su prisustvovali predstavnici grada, uglednici ambasade Francuske, civilne zaštite Francuske i drugi zvaničnici. Dikić se zahvalio na priznanju i podsetio da Srbiju i njene žitelje kroz istoriju prate razne nesreće poput raznih odbrambenih ratova i elementarnih nepogoda.

-” Potop koji je zadesio Srbiju i vašu opštinu poslednjih 15 dana nam je dokazao da niko nije jači od prirode. Učinili smo sve što se učiniti moglo, da zaštitimo građane, državnu i privatnu imovinu i na kraju da saniramo posledice potopa ” , izjavio je Dikić. General policije dr. Bratislav Dikić posebno se zahvalio ljudima iz raznih krajeva Srbije i Francuske koji su došli u potopljene krajeve da pomognu.

Dikić je rukovodio odbranom Termoelektrane Kostolac od poplava. Podsećanja radi: General policije dr. Bratislav Dikić je jedan od najškolovanijih i najstručnijih kadrova u MUP-u Srbije. Mnogi su mišljenja da ovog čestitog Srbina iz Srbije , Pravoslavca , osvedočenog i dokazanog patriote treba postaviti na mesto direktora policije Srbije. General policije dr. Bratislav Dikić, patriota, heroj, poznat po svojoj neustrašivosti, energičnosti i odlučnosti jedini se usudio da ukloni spomenik šiptarskim teroristima u Preševu, a podigne spomenik izginulim policajcima i pripadnicima Žandarmerije, koji su mučeni, kidnapovani i zverski ubijani od strane šiptarskih terorista u rejonu sela Lučane, opština Bujanovac. Dikić Srbin iz Srbije rodoljub, takođe je bio teško ranjen na Kosovu suprostavljajući se šiptarskim teroristima 1999. godine , koji trguju u Velikom Trnovcu drogom i najpoznatiji su narko- dileri u Evropi, a drogom od prodaje heroina, naoružavaju takozvanu Oslobodilačku Vojsku Kosova . Biografija Generala policije dr. Bratislava Dikića je besprekorna i imresivna. Dikić branitelj srbskih ognjišta , napisao je i Zakletvu Srbskog naroda, posvećenu Kosovu . Mlad , sposoban, neporažen, nemilosrdan prema izdajnicima Srbije, nepodmitljiv, školovan, stručan bio bi idealan za mesto direktora policije Srbije. Jer na mestu direktora policije Srbije, treba da bude Srbin iz Srbije, Pravoslavac, osvedočeni patriota, neko ko nije kompromitovan . Na rukovodećim mestima u Srbiji trebalo bi da budu ljudi koji imaju srpsko državljanstvo, koji ne rade za strane obaveštajne službe, koji nisu korumpirani, koji nisu zloupotrebili službeni položaj. Sadašnji vrh policije Srbije, što pre treba smeniti , jer tu ima najviše kriminalaca, koji rade za crnogorsku obaveštajnu službu, koja je prvi priznala Nezavisno Kosovo, za Miraša Dedeića, koji su zaposlili svoju rodbinu nezakonito, koji sarađuju sa kriminalcima i koji čak Srpkinjama organizuju silovanja i podvode ih , a pri tom prisluškuju i vojsku i policiju i čelnike države , u koristi Šiptara i Katolika. Proveriti poreklo svih zaposlenih u vrhu MUP-a, da li imaju srpsko državljanstvo, proveriti im telefonske listinge, da li su i kada imali kontakte sda narko – bosovima i ostalim kriminalcima i koliko se često susreću sa diplomatama sa Zapada.

Mišljenje je mnogih da u Srbiji Srbin treba da donosi odluke , a sve ove strane doušnike pohapsiti , a u neka srećna vremena se i streljalo za špijunažu u korist Šiptara i Katolika. Samo zlotvori i zli jezici ne vole generala policije dr. Bratislava Dikića. I njegovu nemilosrdnu i nadljudsku borbu protiv kriminalaca u svim struktrurama. Njega mogu da mrze samo oni koji samo nose srpska imena, ali su im očevi iz Albanije, Turske , Vatikana. Njega ne vole ilovače na političkoj sceni Srbije, koji dobijaju pare od Zapada da katoliče srpski narod . Sve one političke kokoške pod kojima su mućkovi i to su im jedina jaja koja imaju. Te raskokodakale kokoške i njihov polog koji rasprarčava i prodaje Srbiju bolje da poplava odnese iz Srbije, jer ih niko onako očerupane i olinjale neće. Ako i postoje negativni komentari povodom Generala policije dr. Bratislava Dikića, jasno je da ih pišu neprijatelji ove zemlje i najobičnije baba- sere , korumpirane i povodljive, koji čak ne znaju ni ko su im roditelji.

Gospodinu Dikiću patrioti, Srbinu iz Srbije, Pravoslavcu , heroju, sve čestitke na još jednom zasluženom priznanju .