Moja i tvoja stranka Srbine registrovana je kod slovenačkog Ministarstva unutrašnjih poslova pod rednim brojem 4093976000. Naravno, to je stranka Srba, kao i svih drugih koji žele u u slovenačkoj vladi: nova, dostojna, ponosna i poštena lica, lica koja će se boriti za pravdu, boljitak i blagostanje Srba i svih slovenačkih građana. Dodatno ćemo se zalagati za priznanje srpske nacionalne zajednice, a uz to, da socialu i zarađene penzije uz primernost da postanu prioritet.

Dvadeset pet godina najveće diskriminacije do Srpskih građana u slovenačkoj članici moderne Evropske unije. Da, dvadeset pet godina spavanja, prisetimo se izbrisa najvećeg broja Srba, prisetimo se Ljubljanskih banki, gde su upravo najveću štetu imali srpske štediše. Prisetimo se zadnjeg popisa slovenačkog stanovništva, gde slovenački Biro za statistiku nevodi eviodenciju koliko Srba živi u Sloveniji. Sve to i mnogo više dešavalo se i dešava isključivo Srbima, koji su kao i Slovenci pre živeli u zajedničkoj državi SFRJ. Mi u srpskim društvima povezanih u Savez srpske dijaspore Slovenije zadnjih godina, jedini smo ukazivali na takvo diskriminacijsko stanje, bilo to kroz proteste, protestne šetnje ili slično. Prethodno smo pokušavali razgovarati sa vodstvima većine slovenačkih političkih partija, neke su nam obećavale hipotetično kule i gradove, a kada smo se aktivno uključivali za njihove izbore i glasali za njih, a prilikom dolaska na vlast ta obećanja ostala su da vise u oblacima. Da, stranku smo formirali upravo zato da sami štitimo svoja ustavna prava, da pošteno radimo i da nam se između ostaloga prizna najveća nepriznata zajednica (200.000) Srba u slovenačkoj zajedničkoj domovini. Upravo to što slovenačke priznate manjine uživaju već 25 godina. Istini za volju, slovenačke manjine, pa iako ih nema ni desetak hiljada, priznate su i u Srbiji i Srpskoj – BiH itd., a uživaju sva tamošnja prava i zadovoljni su, dok se mi u slovenačkoj zajedničkoj domovini nalazimo kao građani nižeg reda. Devet godina kako slovenačko Ministrastvo za kulturu razdeljuje visoka financijska sredstva od EU za ranljive kulturne skupnosti, koja jedino naša društva i sam savez nisu dobila niti jednog centa, a s tim nas pokušavaju prikazati, da jedino Srbi u Sloveniji nisu ranjiva kulturna zajednica, a sami Slovenci to jesu u svojoj vlastitoj domovini. Da, Srbine, prepoznaj se u ogledalu takvih činjenica.

Slovenačka policija, tužilaštvo i sudstvo još uvek ima vezu pojedinaca koji solidarno pridobivaju nezakonske dokaze (različite montaže) kako bi lakše donosili presude isključivo Srbima. Zadnjih dvadesetak godina, Srbi u Sloveniji, osuđeni su zajedno, bilo direktno ili indirektno više od 5.000 godina. Čak i neki slovenački ministri posećivali su Srbiju, kako bi dio tih osuđenika preuzimali oni. Znamo i ima, a takođe verujemo u to, da je dosta poštenih, stručnih i dostojnih sudija, inspektora i tužioca, takođe znamo, da ima i Srba, kao i svih drugih koji su za pravosnažne presude i krivi. Da, ali imamo dokaze je i jedan broj onih koji su osuđivani na pravdi Boga, nepošteno i nezakonski.

Razumemo, da je veliki problem korupcije u slovenačkom sudstvu, kao i politička delovanja pojedinih sudija i to u svim sudovima po Sloveniji. Tu se ništa ne menja, dok su u nekim zemljama zakoni oko sudija dosta efikasniji i uspešniji. Dakle, zakoni koji vode evidenciju o krivičnim prijavama od onoga koji ih prijavljuje (policajca) do tužioca i sudija koji donose presude u imenu naroda. Sva takoreći solidarna saradnja navedenih po pojedinim sudskim postupcima, ukoliko pravnosnažne presude padnu nakon nekog od vanrednih sudskih pravnih sredstava, tada se ceo takav lanac evidentira i ako ih isti naprave tri puta za vreme svoga rada, oni se zakonsko otpuštaju iz svojih službi. Logično, to su i pravedne činjenice, da takvi nedokazuju svoju stručnost, nerade po važećim zakonima i bacaju slabo svetlo na većinu poštenih, stručnih sudija, a i samu sudsku vlast. Ne u Sloveniji, sudije su zaštićene kao kočevski medvedi, pa i pokvarenima se nije i neće ništa desiti.

Poznato nam je, da se i sudije u nekom smislu zaklinju da će poštovati važeće zakone i raditi pošteno, mada do sada i ako su radili kontra, nije u ovih 25 godina nijedan sudija odgovarao za svoje postupke. Naravno, da smo za dostojan i pošten rad sviju, a posebno sudija te da su takvi primerno plaćeni i nagrađeni. To je jedan činjenični mali osvrt, na kako nazivaju, Izvršnu granu vlasti u Sloveniji. Svakako, borićemo se uz sve poštene i dostojne slovenačke građane, te i same političare, da se napravi red u policiji, tužilaštvu i sudstvu te donesu primerniji zakoni za sve zajedno.

I na kraju borimo se zajedno za pravdu i ustavna prava za sve. Pošto se približavaju se državni i verski praznici, ovom prilikom poželećemo svima dobro zdravlje, sreću, uspešnost i lično zadovoljstvo u idućoj godini. Da, naravno, svi koji žele mogu nas kontaktirati na navedene brojeve telefona, bilo to sa: predsednikom – 041/369-457, podpredsednikom – 031/883-675
ili generalnim sekretarom SSSS – 051/456-557. Vodstvo SSSS!

Србине, доста је шапутања и стида, боримо се заједно за сопствени национални,
културни и верски идентитет

Моја и твоја странка Србине регистрована је код словеначког Министарства унутрашњих послова под редним бројем 4093976000. Наравно, то је странка Срба, као и свих других који желе у у словеначкој влади: нова, достојна, поносна и поштена лица, лица која ће се борити за правду, бољитак и благостање Срба и свих словеначких грађана. Додатно ћемо се залагати за признање српске националне заједнице, а уз то, да социалу и зарађене пензије уз примерност да постану приоритет.

Двадесет пет година највеће дискриминације до Српских грађана у словеначкој чланици модерне Европске уније. Да, двадесет пет година спавања, присетимо се избриса највећег броја Срба, присетимо се Љубљанских банки, где су управо највећу штету имали српске штедише. Присетимо се задњег пописа словеначког становништва, где словеначки Биро за статистику неводи евиоденцију колико Срба живи у Словенији. Све то и много више дешавало се и дешава искључиво Србима, који су као и Словенци пре живели у заједничкој држави СФРЈ. Ми у српским друштвима повезаних у Савез српске дијаспоре Словеније заднихх година, једини смо указивали на такво дискриминацијско стање, било то кроз протесте, протестне шетњеб или слично. Претходно смо покушавали разговарати са водствима већине словеначких политичких партија, неке су нам обећавале хипотетично куле и градове, а када смо се активно укључивали за њихове изборе и гласали за њих, а приликом доласка на власт та обећања остала су да висе у облацима. Да, странку смо формирали управо зато да сами штитимо своја уставна права, да поштено радимо и да нам се између осталога призна највећа непризната заједница (200.000) Срба у словеначкој заједничкој домовини. Управо то што словеначке признате мањине уживају већ 25 година. Истини за вољу, словеначке мањине, па и ако их нема ни десетак хиљада, признате су и у Србији и Српској – БиХ итд., а уживају сва тамошња права и задовољни су, док се ми у словеначкој заједничкој домовини налазимо као грађани нижег реда. Девет година како словеначко Министраство за културу раздељује висока финанцијска средства од ЕУ за ранљиве културне скупности, која једино наша друштва и сам савез нису добила нити једног цента, а стим нас покушавају приказати, да једино Срби у Словенији нису ранљива културна заједница, а сами Словенци то јесу у својој властитој домовини. Да, Србине, препознај се у огледалу таквих чињеница.

Словеначка полиција, тужилаштво и судство још увек има везу појединаца који солидарно придобивају незаконске доказе (различите монтаже) како би лакше доносили пресуде искључиво Србима. Задњих двадесетак година, Срби у Словенији, осуђени су заједно, било директно или индиректно више од 5.000 година. Чак и неки словеначки министри посећивали су Србију, како би дио тих осуђеника преузимали они. Знамо и има, а такође верујемо у то, да је доста поштених, стручних и достопјних судија, инспектора и тужиоца, такође знамо, да има и Срба, као и свих других који су за правоснажне пресуде и криви. Да, али имамо доказе је и један број оних који су осуђивани на правди Бога, непоштено и незаконско.

Разумемо, да је велики проблем корупције у словеначком судству, као и политичка деловања појединих судија и то у свим судовима по Словенији. Ту се ништа не мења, док су у неким земљама закони око судија доста ефикаснији и успешнији. Дакле, закони који воде евиденцију о кривичним пријавама од онога који их пријављује (полицајца) до тужиоца и судија који доносе пресуде у имену народа. Сва такорећи солидарна сарадња наведених по појединим судским поступцима, уколико правноснажне пресуде падну након неког од ванредних судских правних средстава, тада се цео такав ланац евидентира и ако их исти направе три пута за време свога рада, они се законско отпуштају из својих служби. Логично, то су и праведне чињенице, да такви недоказују своју стручност, нераде по важећим законима и бацају слабо светло на већину поштених, стручних судија, а и саму судску власт. Не у Словенији, судије су заштићене као кочевски медведи, па и покваренима се није и неће ништа десити.

Познато нам је, да се и судије у неком смислу заклињу да ће поштовати важеће законе и радити поштено, мада до сада и ако су радили контра, није у ових 25 година ниједан судија одговарао за своје поступке. Наравно, да смо за достојан и поштен рад свију, а посебно судија те да су такви примерно плаћени и награђени. То је један чињенични мали осврт, на како називају, Извршну грану власти у Словенији. Свакако, борићемо се уз све поштене и достојне словеначке грађане, те и саме политичаре, да се направи ред у полицији, тужилаштву и судству те донесу примернији закони за све заједно.

И на крају боримо се заједно за правду и уставна права за све. Пошто се приближавају се државни и верски празници, овом приликом пожелећемо свима добро здравље, срећу, успешност и лично задовољство у идућој години. Да, наравно, сви који желе могу нас контактирати на наведене бројеве телефона, било то са: председником – 041/369-457, подпредседником – 031/883-675
или генералним секретаром СССС – 051/456-557. Водство СССС!