ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI
UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI
Linhartova cesta 13 Ljubljana 1001 p.p. 2595
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
‘ 059/931-023 Fax.: (0) 1 5055-877, gsm. 041/369-457

Godišnji međunarodni VII tradicionalni takmičarski pevački i harmonikaški festival “ZAPEVAJ DA TE ČUJU” i »ZLATNA HARMONIKA EU« Ljubljana 2016 ( 27. ili 28. avgusta 2016 u Ljubljani)

JAVNA OBJAVA
U Ljubljani, dana: 15.06. 2016
Početak prijave: 15. jun 2016
Kraj prijave: 31. jul 2016
Kraj i datum održavanja: 27 ili 28. avgusta 2016 (Društveni dom – velika dvorana Linhartova cesta 13 oko 18.00 časova) u Ljubljani, naselje Beržigrad (organizator može navedena takmičenja po potrebi organizovati i izvan dvorane na otvorenom u centru grada).

Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto, sleduju medalje (zlatna, srebrna ili bronzana SSDS), povelje uz takmičarske lente (peškir).. Koja će takmičarima biti uručena u okviru međunarodne tradicionalne kulturne godišnje prezentacije “Veseli dani srpske dijaspore Slovenije”, koji traju u Ljubljani od 26 do 28. avgusta 2016. Učesnicima koji nisu uvršteni niti u jedno od tri takmičarska mesta biće uručene zahvalnice ili povelje organizatora. Upravo tako će biti od nastupajućih izabrana tri takmičarska mesta za najbolju pevačku grupu i najboljeg harmonikaša uz jednu od ljudskih tradicionalnih pesama i narodno kolo. međunarodni VII tradicionalni takmičarski pevački i harmonikaški festival “ZAPEVAJ DA TE ČUJU” i »ZLATNA HARMONIKA EU« Ljubljana 2016 ( 27 ili 28. avgusta 2016 u Ljubljani)

Obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org. Za dodatne infiormacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 041/369-457 predsedniku SSDS Saši Gajiću ili predsedniku podpredsedniku Saveza Igoru Mitiću 031/883-675 ali putem elektronskih adresa: [email protected] ili [email protected].
Za takmičenje na ovom festivalu mogu se natjecati sva službeno registrovana kulturno umetnička folklorna društva, njihovi pojedinci iz zemlje i inustranstva koja pravovremeno pošalju svoje overene prijave i to za vreme objave. Prijave trebaju biti u slovenačkom ili srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – prijava Godišnji međunarodni VII tradicionalni takmičarski pevački i harmonikaški festival “ZAPEVAJ DA TE ČUJU” i »ZLATNA HARMONIKA EU« Ljubljana 2016 ( 27 ili 28. avgusta 2016 u Ljubljani)
Nepotpune takmičarske prijave organizatori će izdvojiti iz rešavanja.

Za navedena takmičenja u Ljubljani biće izabrani najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto. Žiri sačinjavaju različiti stručnjaci pojedinci koje odredi organizator. Prijavljuju se pojedinačni takmičarske grupe koji će za svoje članstvo pokriti sve potrebne troškove (prenoćišta, prevoza prehrane) za navedene dane boravka i takmičenja. Organizator može isključivo na želju prijavljenih grupa ili društava rezervisati hotelski smeštaj u nekom od ugodnijih hotela ili domova u Ljubljani ili njenoj užoj okolini. Cene prenoćišta po osobi sa doručkom su oko 25,00 evra, dok se cene ručka kreću oko 7,00 evra.
Takmičarsko natjecanje biće vrednovano u skladu sa kriterijumima Pravilnika organizatora, koje dobije pre takmičenja, pročita, potpiše i overi odgovorno lice svakog nastupajućeg društva. Prijavitelj prijavljuje dve pesme, dva kola u slučaju dupliranja, organizator određuje jednu ili jedno koja treba vremenski trajati do10 minuta i ne više. Pojedine pevačke grupe u svom sastavu poželjeno je da broje od 5 ili najviše do 10 članova, poželjno je da su uniformirane u jednu od tradicionalnih narodnih nošnji, koju sami izaberu. Takmičari harmonikaši, mogu učestvovati sami ili sa jednom osobom koju sami izaberu za pevanje pojedine ptrijavljene narodne pesme. Pojedinci u takmičenju mogu imati najmanje 15, a najviše 60 godina.
Plakete i diplome biće svečano uručene u velikoj dvorani Društvenog centra Ljubljana – Bežigrad, Linhartova cesta broj 13 u Ljubljani 30. avgusta 2014. Svim prijavljenim učesnicima želimo dobru zabavu uz puno sreće.
Za objavu u imenu organizatora podpredsednik SSDS i predsednik folklornog sektora Igor Mitić.
ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI
УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ
Linhartova cesta 13 Ljubljana 1109 p.p. 2595

P R I J A V N I C A

Godišnji međunarodno učešće na IV. takmičarskom godišnjem folklornom festivalu “FOLKLOR BALKANA” 30. avgusta 2014 u Ljubljani i takmičenje pevačkih grupa “Zapevaj da te čuju” Ljubljana 2014

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA 7. FESTIVALU 27.08. 2016.godine

Naziv pevačke grupe ili takmičarskog kandidata sa harmonikom:
Grad:
Adresa:
Kontakt osoba: mobilni:_______________________

fiks. tel:_________________faks:_________________e–mail adresa:____________________

Broj članova KUD-a (učesnika i pratećeg osoblja):____________________________________

Naziv pesmi ili kola:_______________________________________________________________
Vođa:_______________________________________________________________
Orkestar: Akustični Matrica-CD
Pevačka grupa i naziv: ………………………………………………….

Kratki opis ansambla ili harmonikaša (repertoar, nošnje, i sl.):

Izjava: Potvrđujem da sam pročitao i da prihvatam sve uslove festivala.

U ___________________________2016. godine

M.P. Odgovorno lice ili potpies takmičara:

___________________