Osmi godišnji međunarodni konkurs za pesničko priznanje i nagradu “ PESNIKOVA DUŠA” Ljubljana 2017.

Izveštaj komisije za dodelu međunarodne literarne nagrade »Pesnikova duša« 2017 – Udruženja srpskih književnika Slovenije

Dana 01. decembra 2017 godine u Ljubljani održan je sastanak komisije za dodelu literarne nagrade i priznanja Pesnikova duša Udruženja srpskih književnika Slovenije. Strukovna komisija (žiri)
pregledali su 219 radova (od kojih je bilo 59 nepotpunih) preostali su u roku, predviđenim propozicijama konkursa, prispeli na adresu Udruženja srpskih književnika Slovenije. Intelektualni radovi pristigli su iz sledećih zemalja: Švedske, Švicarske, Austrije, Nemačke, Italije, Srbije, Srpske – BiH, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Komisija je pregledala spomenute radove i zaključila da propozicijama konkursa, kao i literarnim kriterijama odgovaraju u uže izboru sledeća autorska dela: pesnikinje Željke Vračević (pesma Ne žalim), pesnika Saše Nikolića (pesma Voleli se ludo), pesnikinje Silvane Aleksić (pesma Kad želim zaustavljam kazaljke sata), pesnikinja Milojka Jelovac (pesma Doći ću ti kad zora zarudi) i pesnikinja Nataša Rakić (pesma Trebam te), a redosled nagrađena tri (3) od navedenih slediće u dopisu dobitnika.

Pouzeto iz komisijskog izveštaja – U rajskoj skrinji dobrih pesama koje smo dobili bilo je teško izabrati one koje će biti izabrane kao najbolje od najboljih. Moramo naglasiti da su odlučivale nijanse. Iz nekih je progovorilo dugogodišnje životno iskustvo poput igumana Stefana u Gorskom vijencu, a u drugima pesnicima mladalačke želje i emocije za dokazivanjem, obrazovanje i polet mladosti kao u mladom Danilu, vladici crnogorskom. Međutim, došlo je i dosta stihova koji su puni entuzijazma, skladne rime…ali su nedovoljno povezane pa tako onaj prvi utisak ne biva do kraja dobro izveden. Primetili smo takođe, da se mnoge teme vrte iz godine u godinu a ruku na srce nije baš sve tako potrošeno da ne bismo mogli pronaći neku novu nit i tematiku. U oblacima istih lepo je biti svoj i autentičan, pa možda čak i pronaći neki novi stil pisanja. Zašto da ne. Mnogi od nas umemo pesnički da se izrazimo ali nažalost samo retki ta osećanja na lirski način znaju preneti na papir. I pored evidentne narativnosti koja se dakako nalazi u mnogim pristiglim stihovima ne možemo a da ne primetimo škrtost lirskih osećanja koja su jako slabo povezana i bljesnu samo na trenutak. Većina od nas robujemo ustaljenoj rimi dvanaesterca koja je pretežno na uštrb harmonije i izražajnosti. No kako već rekosmo na početku ima tu i jako dobrih stihova i dakako treba imati u vidu da od (napišeš broj radova) pristiglih radova i bilo bi nerealno očekivati da svi budu odrađeni na visini zadatka. Žao nam je, što su pojedine čak iznad očekivanja dobre pesme bile odbačene kao svojeručno ne potpisane. Pa ipak, sve dok je nas i zdravlja, biće i stihova.

  1. za postignuto prvo takmičarsko mesto zlatna plaketa, statua ili medalja sa poveljom USKS uz takmičarsku lentu (peškir) ako se dodatno organizatori odluče. Uz navedeno i novčana nagrada, koja se isključivo dodeljuje već od sakupljenih financijskih donacija zajedno i to 70% za prvo mesto uz zahvalnicu, o novčanom iznosu nagrađeni će biti obavešteni.
  2. za postignuto drugo takmičarsko mesto srbrna plaketa, statua ili medalja sa poveljom USKS USKS uz takmičarsku lentu (peškir) ako se dodatno organizatori odluče.. Uz navedeno i novčana nagrada, koja se isključivo dodeljuje većod sakupljenih financijskih donacija zajedno i to 30% za drugo mesto uz zahvalnicu, o novčanom iznosu nagrađeni će biti obavešteni.
  3. za postignuto treće takmičarsko mesto, bronzana plaketa statua ili medalja sa poveljom USKS uz zahvalnuicu.
  4. Napominjemo, da je ujedno strukovna komisija kroz pesnički pokret (i konkursno obećanje) »PESNIKOVA DUŠA« 2017 uz Pravilnik o priznanjima i nagradama USKS za autore konkurisanih pesama moderne poezije dodatno potvrdila pesmu Rajska ljubav od pesnika Ivana Gaćine, (pesmu U Ljubljanskim mlekarnama) pesnika Miloša Đonovića (pesmu Eh što nisam golub beli) pesnika Mile Kostić. Imenovanima biće uručene diplome, zlatne značke i zahvalnice.

Strukovna komisija je dodatno ocenila i pojedine autorske knjižne radove, koji su prispeli tekuće
godine u srpsku biblioteku USKS »VUK KARADŽIĆ« Ljubljana. Tako će pesnikinji Zorki Čordašević za zbirku Zvona u daljini biti uručena povelja sa zlatnom plaketom ili medaljom.

Napomena – navedene nagrade i priznanja biće uručena u Ljubljani na velikoj godišnjoj kulturno
umetničkoj prezentaciji »9. VESELI DANI SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE« 1-2. septembra 2018 godine, a možda i R. Srpskoj za vreme neke od kulturno umetničkih prezentacija, o čemu ćemo sve nagrađene na vreme obavestiti.

Za sve nagrađene pesnike Pesnikova duša 2017 hotelski smeštaj (jedno noćenje) i putne troškove (autobuska ili vozna povratna karta) snosiće organizator, a za dodatno nagrađene samo troškove hotelskog smeštaja (jedno noćenje).

Iskrene čestitke svim učesnicima, a dodatno najboljima od najboljih!

Organizatori USKS.

Осми годишњи међународни конкурс за песничко признање и награду “ ПЕСНИКОВА ДУША” Љубљана 2017.

Извештај комисије за доделу међународне литерарне награде »Песникова душа« 2017 – Удружења српских књижевника Словеније

Дана 01. децембра 2017 године у Љубљани одржан је састанак комисије за доделу литерарне награде и признања Песникова душа Удружења српских књижевника Словеније. Струковна комисија (жири) прегледали су 219 радова (од којих је било 59 непотпуних) преостали су у року, предвиђеним пропозицијама конкурса, приспели на адресу Удружења српских књижевника Словеније. Интелектуални радови пристигли су из следећих земаља: Шведске, Швицарске, Аустрије, Немачке, Италије, Србије, Српске – БиХ, Хрватске, Црне Горе и Словеније. Комисија је прегледала споменуте радове и закључила да пропозицијама конкурса, као и литерарним критеријама одговарају у уже избору следећа ауторска дела: песникиње Жељке Врачевић (песма Не жалим), песника Саше Николића (песма Волели се лудо), песникиње Силване Алексић (песма Кад желим заустављам казаљке сата), песникиња Милојка Јеловац (песма Доћи ћу ти кад зора заруди) и песникиња Наташа Ракић (песма Требам те), а редослед награђена три (3) од наведених следиће у допису добитника.

Поузето из комисијског извештаја – У рајској скрињи добрих песама које смо добили било је тешко изабрати оне које ће бити изабране као најбоље од најбољих. Морамо нагласити да су одлучивале нијансе. Из неких је проговорило дугогодишње животно искуство попут игумана Стефана у Горском вијенцу, а у другима песницима младалачке жеље и емоције за доказивањем, образовање и полет младости као у младом Данилу, владици црногорском. Међутим, дошло је и доста стихова који су пуни ентузијазма, складне риме…али су недовољно повезане па тако онај први утисак не бива до краја добро изведен. Приметили смо такође, да се многе теме врте из године у годину а руку на срце није баш све тако потрошено да не бисмо могли пронаћи неку нову нит и тематику. У облацима истих лепо је бити свој и аутентичан, па можда чак и пронаћи неки нови стил писања. Зашто да не. Многи од нас умемо песнички да се изразимо али нажалост само ретки та осећања на лирски начин знају пренети на папир. И поред евидентне наративности која се дакако налази у многим пристиглим стиховима не можемо а да не приметимо шкртост лирских осећања која су јако слабо повезана и бљесну само на тренутак. Већина од нас робујемо устаљеној рими дванаестерца која је претежно на уштрб хармоније и изражајности. Но како већ рекосмо на почетку има ту и јако добрих стихова и дакако треба имати у виду да од (напишеш број радова) пристиглих радова и било би нереално очекивати да сви буду одрађени  на висини задатка. Жао нам је, што су поједине чак изнад очекивања добре песме биле одбачене као својеручно не потписане. Па ипак, све док је нас и здравља, биће и стихова.

  1. за постигнуто прво такмичарско место златна плакета, статуа или медаља са повељом УСКС уз такмичарску ленту (пешкир) ако се додатно организатори одлуче. Уз наведено и новчана награда, која се искључиво додељује већ од сакупљених финанцијских донација заједно и то 70% за прво место уз захвалницу, о новчаном износу награђени ће бити обавештени.
  2. за постигнуто друго такмичарско место србрна плакета, статуа или медаља са повељом УСКС уз такмичарску ленту (пешкир) ако се додатно организатори одлуче.. Уз наведено и новчана награда, која се искључиво додељује већод сакупљених финанцијских донација заједно и то 30% за друго место уз захвалницу, о новчаном износу награђени ће бити обавештени.
  3. за постигнуто треће такмичарско место, бронзана плакета статуа или медаља са повељом УСКС уз захвалнуицу.
  4. Напомињемо, да је уједно струковна комисија кроз песнички покрет (и конкурсно обећање) »ПЕСНИКОВА ДУША« 2017 уз Правилник о признањима и наградама УСКС за ауторе конкурисаних песама модерне поезије додатно потврдила песму Рајска љубав од песника Ивана Гаћине, (песму У Љубљанским млекарнама) песника Милоша Ђоновића (песму Ех што нисам голуб бели) песника Миле Костић. Именованима биће уручене дипломе, златне значке и захвалнице.

Струковна комисија је додатно оценила и поједине ауторске књижне радове, који су приспели текуће године у српску библиотеку УСКС »ВУК КАРАЏИЋ« Љубљана. Тако ће песникињи Зорки Чордашевић за збирку Звона у даљини бити уручена повеља са златном плакетом или медаљом.

Напомена – наведене награде и признања биће уручена у Љубљани на великој годишњој културно уметничкој презентацији »9. ВЕСЕЛИ ДАНИ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ« 1-2. септембра 2018 године, а можда и Р. Српској за време неке од културно уметничких презентација, о чему ћемо све награђене на време обавестити.

За све награђене песнике Песникова душа 2017 хотелски смештај (једно ноћење) и путне трошкове (аутобуска или возна повратна карта) сносиће организатор, а за додатно награђене само трошкове хотелског смештаја (једно ноћење).

Искрене честитке свим учесницима, а додатно најбољима од најбољих!

Организатори УСКС.