Priznanje i nagradu “ZLATNI ZMAJ” Ljubljana 2019. – za najbolje aforizme dodelićemo  u Ljubljani ili u jednoj od opština u Srpskoj 12. jula  ili novembra 2019. godine na nekoj od književnih prezentacija srpske kulture, a konkurs je otvoren do 20. maja do 20. juna  2019.

Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto biće  obavešteni u roku od 45 dana po završetku konkursa pismenim putem ili putem obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski- knjizevnici.org.  Za dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 041/369-457 ili putem elektronskih adresa: srpska. [email protected]  i  [email protected]

Tom prilikom biće upriličeno posebno pesničko veče uz aforizme i muziku za  dobitnike tih vrednih priznanja i slično.

 • Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica satara  18 ili više godina koja  pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i kraću biografiju.
 • Učesnici šalju deset aforizama u tri primerka.
 • Radovi se potpisuju šifrom, a u istoj koverti poslati rešenje iste.
 • Radovi ne smeju da vređaju verski, nacionalni i polni identitet.
 • Pisati u fontu  Times New Roman 12.
 • Teme aforizama su slobodne.
 • Uz radove poslati i adresu autora, fotografiju,  broj telefona i mejl adresu.
 • Pristigli radovi se ne vraćaju.
 • Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica).
 • Radove procenjuje tročlani stručni žiri formiran u sklopu USKS.

Radove slati na adresu organizatora: Združenje srbskih kljnjiževnikov v Sloveniji, Celovška cesta 134 Ljubljana 1000 SLO, sa naznakom: Ne otvaraj –  konkurs za priznanje i nagradu “ZLATNI ZMAJ” Ljubljana 2019.

Nepotpune konkursne prijave žiri neće razmatrati. Sve zahtevano dodatno poslati i putem e-adrese: [email protected]

Za priznanje i nagradu “ZLATNI ZMAJ” Ljubljana 2019, biće izabrani najbolji još neobjavljeni takmičarski aforizmi od tri autora koje odredi  takmičarski žiri. Aforizmima  moraju biti ispravljene slovne greške, pošto će kasnije biti štampane u originalu.

 1. Za postignuto prvo takmičarsko mesto zlatna plaketa, ili statua Zlatnog zmaja ili  medalja sa poveljom USKS uz takmičarsku  lentu (peškir) ako se dodatno organizatori za nju odluče.  
 2. Za postignuto drugo takmičarsko mesto srbrna plaketa, ili srebrna medalja sa poveljom USKS uz takmičarsku  lentu (peškir) ako se dodatno organizatori za nju odluče.  
 3. Za postignuto treće takmičarsko mesto, bronzana plaketa ili bronzana medalja sa poveljom USKS uz zahvalnuicu uz takmičarsku  lentu (peškir) ako se dodatno organizatori za nju odluče.  

Za postignuta navedena tri takmičarska mesta za autore navedenih organizator će pokriti troškove  hotelskog prenoćišta (ako je udaljenost od mesta dodele veća od 200 km), putni troškovi (povratna karta autobusa ili voza) i prehrane za dan dodele.

Žiri ima ovlaštenja organizatora, ako se složi od dodatno prispelih aforizama da izdvoji i vrednuje  još dodatne aforizme od tri autora  po kriterijima aforizmi godine. Napomena – za dostavljene aforizme, što se tiče autorstva odgovornost snosi onaj ko konkuriše. Šaljite prijave običnom poštom (ne preporukom) sa adresom na latinici, pošto adrese na ćirilici vraćaju nazad.

Kako bi žiri lakše ostvario uvid u autorstvo  intelektualnih radova, autori su pozvani da radove pošalju najkasnije do 20. Juna  2019. godine  na gore navedenu adresu organizatora (moguće je sve zajedno poslati u jednom pismu).

Konkursni  aforizmi  biće  vrednovani  isključivo u skladu sa pravilnikom o nagradama, priznanjima i kriterijumima organizatora USKS.

 

Organizatori USKS

 

IZJAVA ZA GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS
ZA AFORIZME I NAGRADU “ZLATNI ZMAJ ”  Ljubljana 2019

 

Ime i prezime učesnika/ce:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Datum i mesto rođenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JM broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa boravka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresa e-pošte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zanimanje, stepen obrazovanja:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Napomena! Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

Dozvoljam objavu svojih pesama u medijima »Srpska dijaspora« revije »OTADŽBINA« bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me Žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.
Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primedaba na objavljeni konkurs i slažem se za sve tekstualno navedeno, kao i same izborne kriterije. Na osnovu navedenoga, i učestvujem za navedeni konkurs i prilikom moguće uspešnosti lično ću doći preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada, tada kada me organizatori  USKS pozovu.

U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Izjavu overavam svojeručnim potpisom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .