<span style=”font-weight: 400;”>Poštovani pisci i ljubitelji lepe pisane reči, obaveštavamo vas da od ove godine uvodimo jednu novinu u naše aktivnosti. Konkurs za najbolju kratku priču iz davnina trajaće od 20.maja do 20 juna. 2019.</span>

<span style=”font-weight: 400;”>Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto biće  obavešteni u roku od 45 dana po završetku konkursa pismenim putem ili putem obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora </span><a href=”http://www.srpska-dijaspora.org”><span style=”font-weight: 400;”>www.srpska-dijaspora.org</span></a><span style=”font-weight: 400;”> i </span><a href=”about:blank”><span style=”font-weight: 400;”>www.srpski-</span></a><span style=”font-weight: 400;”> knjizevnici.org.  Za dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 041/369-457 ili putem elektronskih adresa: srpska. </span><a href=”mailto:[email protected]”><span style=”font-weight: 400;”>[email protected]</span></a><span style=”font-weight: 400;”>  i  </span><a href=”mailto:[email protected]”><span style=”font-weight: 400;”>[email protected]</span></a>

<span style=”font-weight: 400;”>Pravila konkursa su:</span>
<ul>
<li><span style=”font-weight: 400;”>Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica satara  18 ili više godina koja  pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i kraću biografiju.</span></li>
<li><span style=”font-weight: 400;”> Učesnici šalju jednu kratku priču u tri primerka.</span></li>
<li><span style=”font-weight: 400;”>Radovi se potpisuju šifrom, izjava svojeručno, a u istoj koverti poslati rešenje iste.</span></li>
<li><span style=”font-weight: 400;”>Radovi ne smeju da vređaju verski, nacionalni i polni identitet.</span></li>
<li><span style=”font-weight: 400;”>Pisati u fontu  Times New Roman 12.</span></li>
<li><span style=”font-weight: 400;”>Teme priče su priče iz vaše okoline, priče vaših predaka; uopšteno priče iz davnina koje će imati jasnu poruku za buduća pokolenja.</span></li>
<li><span style=”font-weight: 400;”>Uz radove poslati i adresu autora, fotografiju, broj telefona i mejl adresu.</span></li>
<li><span style=”font-weight: 400;”>Pristigli radovi se ne vraćaju.</span></li>
<li><span style=”font-weight: 400;”>Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica).</span></li>
<li><span style=”font-weight: 400;”>Radove procenjuje tročlani stručni žiri formiran u sklopu USKS.</span></li>
</ul>
<span style=”font-weight: 400;”>Radove slati na adresu organizatora: </span><b>Združenje srbskih kljnjiževnikov v Sloveniji, Celovška cesta 134 Ljubljana 1000 SLO, sa naznakom: Ne otvaraj –  konkurs za priznanje i nagradu “Zlatna priča iz davnina” Ljubljana 2019.</b>

<span style=”font-weight: 400;”>Nepotpune konkursne prijave žiri neće razmatrati. Sve zahtevano dodatno poslati i putem e-adrese: [email protected]</span>

<span style=”font-weight: 400;”>Za priznanje i nagradu “Zlatna priča iz davnina” Ljubljana 2019, biće pored tri glavne nagrade izabrane još tri dodatne kao podsticaj našim piscima za daljnji rad.</span>
<ol>
<li><b><i> Za postignuto prvo takmičarsko mesto zlatna plaketa ili  medalja sa poveljom USKS ili SSDS uz takmičarsku  lentu (peškir) ako se dodatno organizatori za nju odluče.  </i></b></li>
<li><b><i></i></b> <b><i>Za postignuto drugo takmičarsko mesto srbrna plaketa, ili srebrna medalja sa poveljom USKS ili SSDS uz takmičarsku  lentu (peškir) ako se dodatno organizatori za nju odluče.  </i></b></li>
<li><b><i></i></b> <b><i>Za postignuto treće takmičarsko mesto, bronzana plaketa ili bronzana medalja sa poveljom USKS ili SSDS uz zahvalnuicu uz takmičarsku  lentu (peškir) ako se dodatno organizatori za nju odluče.  </i></b></li>
</ol>
<b><i>Za postignuta navedena tri takmičarska mesta za autore navedenih organizator će pokriti troškove  hotelskog prenoćišta (ako je udaljenost od mesta dodele veća od 200 km), putni troškovi (povratna karta autobusa ili voza) i prehrane za dan dodele. Organizator se može odlučiti i za 3 dodatne nagrade.</i></b>

<b>Napomena </b><span style=”font-weight: 400;”>– za dostavljene priče, što se tiče autorstva odgovornost snosi onaj ko konkuriše. Šaljite prijave običnom poštom (ne preporukom) sa adresom na latinici, pošto adrese na ćirilici vraćaju nazad. </span>

<span style=”font-weight: 400;”>Vaše priče  biće  vrednovane  isključivo u skladu sa pravilnikom o nagradama, priznanjima i kriterijumima organizatora USKS.</span>

<span style=”font-weight: 400;”>Organizatori USKS i SSDS za predsednik Saša Gajić</span>

<b>IZJAVA ZA GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS </b><b>»ZLATNA PRIČA IZ DAVNINA«  Ljubljana 2019</b><b> </b>

<b>Ime i prezime učesnika/ce:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </b>

<b>Datum i mesto rođenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JM broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </b>

<b>Adresa boravka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </b>

<b> . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresa e-pošte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </b>

<b>Zanimanje, stepen obrazovanja:</b>

<b> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </b>

<b>Napomena! Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.</b>

<b>Dozvoljam objavu svojih pesama u medijima »Srpska dijaspora« revije »OTADŽBINA« bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me Žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.</b><b>
</b><b>Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primedaba na objavljeni konkurs i slažem se za sve tekstualno navedeno, kao i same izborne kriterije. Na osnovu navedenoga, i učestvujem za navedeni konkurs i prilikom moguće uspešnosti lično ću doći preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada, tada kada me organizatori  USKS pozovu.</b>

<b>U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </b>

<b>Izjavu overavam svojeručnim potpisom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </b>