Priznanje i nagradu “ZLATNI ZMAJ” Ljubljana 2018 , za najbolje aforizme dodelićemo  u Ljubljani ili u jednoj od opština u Srpskoj 12. jula 2018. godine na nekoj od književnih prezentacija srpske kulture, a konkurs je otvoren od 1. februara  do 3. aprila 2018.

Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto biće  obavešteni u roku od 30 dana po završetku konkursa pismenim putem ili putem obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski- knjizevnici.org.  Za dodatne infiormacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 041/369-457 ili putem elektronskih adresa: srpska. [email protected]  i  [email protected] Tom prigodom biće upriličeno posebno pesničko veče uz aforizme i muziku za  dobitnike tih vrednih priznanja i slično.

 • Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica satara  18 ili više godina koja  pošalju svoju
  fotografiju, popunjenu izjavu i kraću biografiju.
 • Učesnici šalju deset aforizama u tri primerka.
 • Radovi se potpisuju šifrom, a u istoj koverti poslati rešenje iste.
 • Radovi ne smeju da vređaju verski, nacionalni i polni identitet.
 • Pisati u fontu  Times New Roman 12.
 • Teme aforizama su slobodne.
 • Uz radove poslati i adresu autora, fotografiju, broj telefona i mejl adresu.
 • Pristigli radovi se ne vraćaju.
 • Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica).
 • Radove procenjuje tročlani stručni žiri formiran u sklopu USKS.

Radove slati na adresu organizatora: Združenje srbskih kljnjiževnikov v Sloveniji, Celovška cesta 134 Ljubljana 1000 SLO, sa naznakom: Ne otvaraj –  konkurs za priznanje i nagradu “ZLATNI ZMAJ” Ljubljana 2018. Nepotpune konkursne predloge žiri neće razmatrati. Sve zahtevano dodatno poslati i putem e-adrese: [email protected]

Za priznanje i nagradu “ZLATNI ZMAJ” Ljubljana 2018, biće izabrani najbolji takmičarski aforizmi od tri autora koje odredi  takmičarski žiri. Aforizmima  moraju biti ispravljene slovne
greške, pošto će kasnije biti štampane u originalu.

 1. Za postignuto prvo takmičarsko mesto zlatna plaketa, ili statua zlatnog zmaja ili  medalja sa poveljom USKS uz takmičarsku  lentu (peškir) ako se dodatno organizatori za nju odluče.  Uz
  navedeno i novčana nagrada, koja se isključivo dodeljuje od mogućih  sakupljenih financijskih donacija zajedno i to 70% za prvo mesto uz zahvalnicu.
 2. Za postignuto drugo takmičarsko mesto srbrna plaketa, ili statua zlatnog zmaja ili srebrna medalja sa poveljom USKS uz takmičarsku  lentu (peškir) ako se dodatno organizatori za nju
  odluče.  Uz navedeno i novčana nagrada, koja se isključivo dodeljuje od mogućih sakupljenih financijskih donacija zajedno i to 30% za drugo  mesto uz zahvalnicu.
 3. Za postignuto treće takmičarsko mesto, bronzana plaketa statua zlatnog zmaja ili bronzana medalja sa poveljom USKS uz zahvalnuicu uz takmičarsku  lentu (peškir) ako se dodatno
  organizatori za nju odluče.

Za postignuta navedena tri takmičarska mesta za avtore navedenih organizator krije troškovi hotelskog prenoćišta (ako je udaljenost od mesta dodele veća), putni troškovi (povratna karta
autobusa ili voza) i prehrane za dan dodele.

Žiri ima ovlaštenja organizatora, ako se složi od dodatno prispelih aforizama da izdvoji i vrednuje  još dodatne aforizme od tri autora  po kriterijima aforizmi godine. Napomena – za dostavljene
aforizme, što se tiče autorstva odgovornost snosi onaj ko konkuriše. Šaljite prijave običnom poštom (ne preporukom) sa adresom na latinici, pošto adrese na ćirilici vraćaju nazad.

Kako bi žiri lakše ostvario uvid u autorstvo  intelektualnih radova, autori su pozvani da radove pošalju najkasnije do 3. aprila 2018. godine  na gore navedenu adresu organizatora (moguće je sve
zajedno poslati u jednom pismu).

Konkursni  aforizmi  biće  vrednovani  isključivo u skladu sa pravilnikom o nagradama, priznanjima i kriterijumima organizatora USKS.

Organizatori USKS

IZJAVA ZA GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS
ZA AFORIZME I NAGRADU “ZLATNI ZMAJ ” Ljubljana 2018

 

Ime i prezime
učesnika/ce:………………………………………………………………………………………

Datum i mesto rođenja ……………………………….………….……………….……….

JM broj……………..…………………

Adresa
boravka………………………………………………………………………………………………
……………………..…Adresa e-pošte:……………………….:………………………….……
Zanimanje, stepen obrazovanja:
…………………………………………………………………………………………………………

Napomena! Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

Dozvaljam objavu svojih pesama u medijima »Srpska dijaspora« revije »OTADŽBINA« bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me Žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.
Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primedaba na objavljeni konkurs i slažem se za sve tekstualno navedeno, kao i same izborne kriterije. Na osnovi navedenoga, i učestvujem za navedeni konkurs i prilikom moguće uspešnosti lično ću doći preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada, tada kada me organizatori USKS pozovu.

U …………………………., datum: …………….………..…
Izjavu overavam svojeručnim potpisom: ………………….……………

Udruženje srpskih književnika u Sloveniji objavljuje međunarodni konkurs za najbolji aforizam. Konkurs pod nazivom „Zlatni zmaj“ Ljubljana 2018

Признање и награду “ЗЛАТНИ ЗМАЈ” Љубљана 2018 , за најбоље афоризме доделићемо  у Љубљани или у једној од општина у Српској 12. јула 2018. године на некој од књижевних презентација српске културе, а конкурс је отворен од 1. фебруара  до 3. априла 2018.

Најбољи такмичари који буду уврштени у прво, друго или треће такмичарско место биће обавештени у року од 30 дана по завршетку конкурса писменим путем или путем обавештења у електронском медију Српска дијаспора www.српска-дијаспора.орг и www.српски- књизевници.орг.  За додатне инфиормације можете се обратити на горе наведену адресу, гсм. 041/369-457 или путем електронских адреса: српска. дијаспорасло@гмаил.цом  и српски.књизевници56@гмаил.цом Том пригодом биће уприличено посебно песничко вече уз афоризме и музику за  добитнике тих вредних признања и слично.

 • За признање и награду могу конкурисати сва лица сатара  18 или више година која  пошаљу своју фотографију, попуњену изјаву и краћу биографију.
 • Учесници шаљу десет афоризама у три примерка.
 • Радови се потписују шифром, а у истој коверти послати решење исте.
 • Радови не смеју да вређају верски, национални и полни идентитет.
 • Писати у фонту  Тимес Неw Роман 12.
 • Теме афоризама су слободне.
 • Уз радове послати и адресу аутора, фотографију, број телефона и мејл адресу.
 • Пристигли радови се не враћају.
 • Радови требају бити на српском језику (ћирилица или латиница).

Радове процењује трочлани стручни жири формиран у склопу УСКС.

Радове слати на адресу организатора: Здружење србских кљњижевников в Словенији, Целовшка цеста 134 Љубљана 1000 СЛО, са назнаком: Не отварај –  конкурс за признање и награду “ЗЛАТНИ ЗМАЈ” Љубљана 2018. Непотпуне конкурсне предлоге жири неће разматрати. Све захтевано додатно послати и путем е-адресе: српски.књизевници56@гмаил.цом

За признање и награду “ЗЛАТНИ ЗМАЈ” Љубљана 2018, биће изабрани најбољи такмичарски афоризми од три аутора које одреди  такмичарски жири. Афоризмима  морају бити исправљене словне грешке, пошто ће касније бити штампане у оригиналу.

 1. За постигнуто прво такмичарско место златна плакета, или статуа златног змаја или  медаља са повељом УСКС уз такмичарску  ленту (пешкир) ако се додатно организатори за њу одлуче.  Уз наведено и новчана награда, која се искључиво додељује од могућих  сакупљених финанцијских донација заједно и то 70% за прво место уз захвалницу.
 2. За постигнуто друго такмичарско место србрна плакета, или статуа златног змаја или сребрна медаља са повељом УСКС уз такмичарску  ленту (пешкир) ако се додатно организатори за њу одлуче.  Уз наведено и новчана награда, која се искључиво додељује од могућих сакупљених финанцијских донација заједно и то 30% за друго  место уз захвалницу.
 3. За постигнуто треће такмичарско место, бронзана плакета статуа златног змаја или бронзана медаља са повељом УСКС уз захвалнуицу уз такмичарску  ленту (пешкир) ако се додатно
  организатори за њу одлуче.

За постигнута наведена три такмичарска места за авторе наведених организатор крије трошкови хотелског преноћишта (ако је удаљеност од места доделе већа), путни трошкови (повратна карта аутобуса или воза) и прехране за дан доделе.

Жири има овлаштења организатора, ако се сложи од додатно приспелих афоризама да издвоји и вреднује  још додатне афоризме од три аутора  по критеријима афоризми године. Напомена – за достављене афоризме, што се тиче ауторства одговорност сноси онај ко конкурише. Шаљите пријаве обичном поштом (не препоруком) са адресом на латиници, пошто адресе на ћирилици враћају назад.

Како би жири лакше остварио увид у ауторство  интелектуалних радова, аутори су позвани да радове пошаљу најкасније до 3. априла 2018. године  на горе наведену адресу организатора (могуће је све заједно послати у једном писму).

Конкурсни  афоризми  биће  вредновани  искључиво у складу са правилником о наградама, признањима и критеријумима организатора УСКС.

Организатори УСКС

Име и презиме
учесника/це:………………………………………………………………………………………

Датум и место рођења ……………………………….………….……………….……….

ЈМ број……………..…………………

Адреса
боравка………………………………………………………………………………………………
……………………..…Адреса е-поште:……………………….:………………………….……
Занимање, степен образовања:
…………………………………………………………………………………………………………

Напомена! Ваши лични подаци биће као такви заштићени и употребљени искључиво за потребе конкурса.

Дозваљам објаву својих песама у медијима »Српска дијаспора« ревије »ОТАЏБИНА« без било каквих надокнада у случају, да ме Жири конкурса кроз расписане критерије изабере или не.
Као учесник изјављујем, да немам никаквих примедаба на објављени конкурс и слажем се за све текстуално наведено, као и саме изборне критерије. На основи наведенога, и учествујем за наведени конкурс и приликом могуће успешности лично ћу доћи преузети своје признање или слично што ме припада, тада када ме организатори УСКС позову.

У …………………………., датум: …………….………..…
Изјаву оверавам својеручним потписом: ………………….……………