ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
SAVEZ SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKOV V SLOVENIJI
UDRUŽENjE SRPSKIH KNjIŽEVNIKA U SLOVENIJI
1109 Ljubljana pp 2595, Celovška cesta 134.

Osmi godišnji međunarodni natječaj za MISS folklora Balkana i EU Ljubljana 2018

U Ljubljani, dana: 01.03. 2018
Početak prijave: 01. marta 2018
Kraj prijave: 15. maja 2018.

Takmičarke koje budu uvrštene za prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto – najlepše od najlepših, sleduju nagrade i to:

1. za postignuto prvo takmičarsko mestoMISS Balkana i EU sleduje priznanje, sa zlatnom plaketom ili medaljom SSDS, zahvalnicom uz takmičarsku lentu, ukrasnu krunicu uz moguću novčanu nagradu od donacija u koliko ih bude 70% od prispelog bruto iznosa.

2. za postignuto drugo takmičarsko mestoMISS Balkana i EU sleduje priznanje sa srbrnom plaketom ili medaljom SSDS i zahvalnicom uz takmičarsku lentu i uz moguću novčanu nagradu od donacija u koliko ih bude 30% od prispelog bruto iznosa.

3. za postignuto treće takmičarsko mesto takmičarsko mestoMISS Balkana i EU sleduje priznanje sa bronzanom medaljom SSDS i zahvalnicom uz takmičarsku lentu.

4. Dodatno sve takmičarske učesnice ako su prisutne sleduju posebne zahva za učešće u natečaju za misice.

Takmičarkama će pripadajuće biti uručeno u okviru velike međunarodne tradicionalne godišnje prezentacije “ 9. Veseli dani srpske dijaspore Slovenije”, koji traju u Ljubljani od 31. avgusta do 02. septembra 2018.

Obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org. Za dodatne infiormacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, ‘ 059/931-023, gsm. 041/369-457 ili putem elektronskih adresa: [email protected] ili [email protected].

Za takmičenje na ovom natječaju mogu se natjecati folkloristkinje, kojima overi prijavnicu odgovorna osoba jednog od registrovanih kulturno umetničkih društava EU i Balkana u starosti od 15 do 35 godina, a moguće je da nastupi izvan društva, ako je bar malo delovala u nekom od folklornih grupa.

Potrebno je da pravovremeno pošalju svoje overene prijave sa tri fotografije (jedna u celini, druga do pasa) po sopstvenom izboru u jednoj od srpskih narodnih nošnji i treća po sopstvenom izboru odeće i to za vreme objave. Prijave trebaju biti u slovenačkom ili srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – prijava za “MISS SRPSKOG FOLKLORA EU I BALKANA” Ljubljana 2018. Žiri sa strane organizatora objaviće uži izbor kandidatkinja do 45 dana pred podelu, a nešto kasnije i 3 kandidatke koje su ušle u prva 3 mesta, dok će vrstni red biti objevljen tek na samoj dodeli nagrada i priznanja. Nepotpune prijave organizatori će izdvojiti iz rešavanja.

Izabrane kandidatkinje biće smeštene u Hotelu Bit Center Ljubljana. Putne troškove (autobusa ili voza) i hotelske troškove snosiće organizator.

Takmičarsko natjecanje biće vrednovano u skladu uz stručnu komisiju i kriterijumima organizatora.

Nagrade: lente, povelje i plakete ili medalje (zlatna, srbrna i bronzana), uz navedeno je moguća i novčana nagrada u koliko budu pristigle novčane donacije ( za misicu 70% i prvu pratilju 30% od bruto iznosa donacija u koliko ih bude). Navedene nagrade biće svečano uručene uz medijsko prisustvo za vreme održavanja kulturne prezentacije, isključivo gde to organizator odredi u Ljubljani (u nedelju) 02. septembra 2018 ili na nekoj svojoj kulturno umetničkoj prezentaciji u julu 2018. godine, a moguće je ako se organizatori slože da se navedeno dodeli i u R. Srpskoj na nekoj od kulturno umetničkih prezentacija 2018.

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
SAVEZ SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKOV V SLOVENIJI
UDRUŽENjE SRPSKIH KNjIŽEVNIKA U SLOVENIJI

1109 Ljubljana pp 2595, Celovška cesta 134.
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
00386/59-931-023 Fax.: (0) 1 5055-877, gsm. 00386/41-369-457

VII. Godišnji međunarodni javni natječaj za izbor “Miss folklora Balkana i evropske unije” u Ljubljani 02. Septembar 2018.

PRIJAVA ZA JAVNI NATJEČAJ

Naziv kulturno umetničkog društva ako se ide direktno:
Grad:
Adresa:
Kontakt osoba: mobilni:_______________________
fiks. tel:_________________faks:_________________e–mail adresa:___________________
Ime i prezime kandidatkinje: ………………………………………………………………………………………
Visina i težina kandidatkinje: ………………………………………………………………………………………
Mesto, datum i godina rođenja, državljanstvo uz adresu boravka i broj ličnog dokumenta: …………………………………………… ………………………………………………………
Kraći opis zanimanja uz biografiju:
……………………………………………………… …………………………………………………………
Izjava: Potvrđujem da se slažem sa svim uslovima organizatora (stručne komisije i njihovog pravilnika). Slažem se takođe, da se moje sve tri fotografije objave u različitim medijima, kao i medijima organizatora. Napomena, fotografije se ne vraćaju. Za kandidatke koje su mlađe od 15 godina potreban je dodatni potpis ispod jednog od roditelja.
U _________________
__________2018. godine
Kandidatkinja i potpis: Odgovorno lice KUD i pečat u koliko je vezana za KUD

 

ЗВЕЗА СРБСКЕ ДИАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ЗДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКОВ В СЛОВЕНИЈИ
УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ
1109 Љубљана пп 2595, Целовшка цеста 134.

Осми годишњи међународни натјечај за МИСС фолклора Балкана и ЕУ Љубљана 2018

У Љубљани, дана: 01.03. 2018
Почетак пријаве: 01. марта 2018
Крај пријаве: 15. маја 2018.

Такмичарке које буду уврштене за прво, друго или треће такмичарско место – најлепше од најлепших, следују награде и то:

1. за постигнуто прво такмичарско местоМИСС Балкана и ЕУ следује признање, са златном плакетом или медаљом ССДС, захвалницом уз такмичарску ленту, украсну круницу уз могућу новчану награду од донација у колико их буде 70% од приспелог бруто износа.

2. за постигнуто друго такмичарско местоМИСС Балкана и ЕУ следује признање са србрном плакетом или медаљом ССДС и захвалницом уз такмичарску ленту и уз могућу новчану награду од донација у колико их буде 30% од приспелог бруто износа.

3. за постигнуто треће такмичарско место такмичарско местоМИСС Балкана и ЕУ следује признање са бронзаном медаљом ССДС и захвалницом уз такмичарску ленту.

4. Додатно све такмичарске учеснице ако су присутне следују посебне захва за учешће у натечају за мисице.

Такмичаркама ће припадајуће бити уручено у оквиру велике међународне традиционалне годишње презентације “ 9. Весели дани српске дијаспоре Словеније”, који трају у Љубљани од 31. августа до 02. септембра 2018.

Обавештења у електронском медију Српска дијаспора www.српска-дијаспора.орг и www.српски-књизевници.орг. За додатне инфиормације можете се обратити на горе наведену адресу, ‘ 059/931-023, гсм. 041/369-457 или путем електронских адреса: српска.дијаспорасло.@гмаил.цом или српски.књизевници56@гмаил.цом.

За такмичење на овом натјечају могу се натјецати фолклористкиње, којима овери пријавницу одговорна особа једног од регистрованих културно уметничких друштава ЕУ и Балкана у старости од 15 до 35 година, а могуће је да наступи изван друштва, ако је бар мало деловала у неком од фолклорних група.

Потребно је да правовремено пошаљу своје оверене пријаве са три фотографије (једна у целини, друга до паса) по сопственом избору у једној од српских народних ношњи и трећа по сопственом избору одеће и то за време објаве. Пријаве требају бити у словеначком или српском језику (ћирилица или латиница), на горе наведену адресу организатора, са назнаком: Не отварај – пријава за “МИСС СРПСКОГ ФОЛКЛОРА ЕУ И БАЛКАНА” Љубљана 2018. Жири са стране организатора објавиће ужи избор кандидаткиња до 45 дана пред поделу, а нешто касније и 3 кандидатке које су ушле у прва 3 места, док ће врстни ред бити објевљен тек на самој додели награда и признања. Непотпуне пријаве организатори ће издвојити из решавања.

Изабране кандидаткиње биће смештене у Хотелу Бит Центер Љубљана. Путне трошкове (аутобуса или воза) и хотелске трошкове сносиће организатор.
Такмичарско натјецање биће вредновано у складу уз стручну комисију и критеријумима организатора.

Награде: ленте, повеље и плакете или медаље (златна, србрна и бронзана), уз наведено је могућа и новчана награда у колико буду пристигле новчане донације ( за мисицу 70% и прву пратиљу 30% од бруто износа донација у колико их буде). Наведене награде биће свечано уручене уз медијско присуство за време одржавања културне презентације, искључиво где то организатор одреди у Љубљани (у недељу) 02. септембра 2018 или на некој својој културно уметничкој презентацији у јулу 2018. године, а могуће је ако се организатори сложе да се наведено додели и у Р. Српској на некој од културно уметничких презентација 2018.

ЗВЕЗА СРБСКЕ ДИАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ЗДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКОВ В СЛОВЕНИЈИ
УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ

1109 Љубљана пп 2595, Целовшка цеста 134.
Е-пошта: српска.дијаспорасло@т-2.нет или српска.дијаспорасло@гмаил.цом
www.српски-књизевници.орг или www.српска-дијаспора.орг
00386/59-931-023 Фаx.: (0) 1 5055-877, гсм. 00386/41-369-457

ВИИ. Годишњи међународни јавни натјечај за избор “Мисс фолклора Балкана и европске уније” у Љубљани 02. Септембар 2018.

ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ НАТЈЕЧАЈ

Назив културно уметничког друштва ако се иде директно:
Град:
Адреса:
Контакт особа: мобилни:_______________________
фикс. тел:_________________факс:_________________е–маил адреса:___________________
Име и презиме кандидаткиње: ………………………………………………………………………………………
Висина и тежина кандидаткиње: ………………………………………………………………………………………
Место, датум и година рођења, држављанство уз адресу боравка и број личног документа: …………………………………………… ………………………………………………………
Краћи опис занимања уз биографију:
……………………………………………………… …………………………………………………………
Изјава: Потврђујем да се слажем са свим условима организатора (стручне комисије и њиховог правилника). Слажем се такође, да се моје све три фотографије објаве у различитим медијима, као и медијима организатора. Напомена, фотографије се не враћају. За кандидатке које су млађе од 15 година потребан је додатни потпис испод једног од родитеља.
У _________________
__________2018. године
Кандидаткиња и потпис: Одговорно лице КУД и печат у колико је везана за КУД