ПРОТЕСТНИ ЗАХТЕВУИ УЗ ОБЈАШЊЕЊЕ

Полиција било да је корумпирана, неструковна, расистичка, шовинистичка, националистичка, прави штету било то Србима или другим поштеним људима. Уз то много већу штету прави својим поштеним колегама и посебно држави и новчано и по угледу. Управо тако је и са државним тужиоцима и судијама. Они заједно чине огледало правне државе, а дали и поштења.?

Није могуће говорити о поштењу када се поштени, значајни и достојни људи, који су словеначком друштву у много чему допринели, било то здравственој превентиви или уопште сврстају међу лопове.

Да у Словенији се то догађа, расте мржња словеначких репресивних органа искључиво против Срба у Словенији, све они изједњачавају са лоповима. Требало би за њих предложити, да упитају 5.112 словенаца који живе у Бањалуци, како живе и дали би своје фирме и све имање препустили Србима из Љубљане да се замене, да се врате у Словенију, а они у Р. Српску у Бањалуку.

Шта то говори, управо то да смо сви заједнио пре каквих 26 година живели у заједничкој држави СФРЈ, држави по којој смо се селили, остваривали перспективе, радили те уз бракове са породицама остајали по различитим крајевима заједничке државе. Дакле, и сада нас, а и Словенаца живи по свим новонасталим републикама бивше Југе.

Цењени наши, ових добрих десетак година како делују наша српска друштва кроз Савез српске дијаспоре Словеније, кроз различите активности, а посебно кроз наш правни сектор брезплатне правне помоћи, а на основи којега имамо велики архив пресуда у име народа.

Тако имамо доста доказа да о овоме можемо отворено причати. Пуне се затвори по Словенији већином Србима. Ми не тврдимо да међу њима има и лопова, али верујте има доста поштених Срба.

Врше се бројни претреси српских станова, мање више у вези увођења страха и панике њихових суседа. Српске малолетне девојчице које се у школама посвађају са вршњакињама страше се по репресивним државним институцијама без присуства родитеља. Да цењени моји то је данас моје или твоје малолетно дете, а сутра и Ваше..

У љубљанској општини највеће зло против Србима креће из Полицијске станице Љубљана Вич Рудник, они чак поузимају и особе које живе на подручју других љубљанских насеља која имају своје станице полиције, рецимо Љубљана Шишка, Љубљана Бежиград итд.

Чињенично, полицијска станица Љубљана Вич рудник има и посебне полицајце који долазе на суд дају лажне изјаве и чак организују различите писмене монтаже, како би праве и здраве Србе осудили.

Није потребно бити никакав стручњак, знате да прво пријаве долазе од полиције и тек на тужилаштва и судове. Уз ту веома сумљиву станицу полиције, делује и  један број крими полицајаца из љубљанске криминалне полиције. Ту је и станица прометне полиције Љубљана Брдо где се исто тако догађају сумљиви догађаји на штету Срба.

Баш у вези овога и много другога, ми ћемо у странци СССС након овог протестног окупљања, а и будућих великих протеста између другога захтевати од словеначке владе као почетак да се:

  1. Одстране водства полиције, Љубљана Вич Рудник, Љубљанске прометне полиције, љубљанске криминалне службе, полицијске управе Љубљана, Окрожног и вишег државног тожилаштва Љубљана, Окрајних, Окружних, Виших и Врховних судова Љубљана, као и Управних судова Љубљана.
  2. Да државни збор Р. Словеније оформи комисију из свих странки парламента да провери све дипломе запослених по полицији, судовима, а посебно тужилаштвима Словеније. Имамо информације, да је доста диплома сумљивог порекла из БиХ, Хрватске, Косова, где дотични никада нису били нити пријављени у тим крајевима нити су боравили. Тако имамо инспектора, који су од механичара скочили до високих радних места, има и трговаца…
  3. Да се озбиљно размотри и усвоји или допуни закон о полицији, тужилаштву и судству Словеније којега ће предложити наша Социјална странка Срба Словеније, а који ће у добре две године очистити било то корумпиране или неструковене из словеначке полиције, тужилаштва и судства.

Није ли поштеним држављанима управо то и основа за поштен живот и благињу свих словеначких држављана? Хоћемо ли од својих пореза и других даџбина плаћати такве лопове? Хоћемо ли дозволити немире у Словенији у вези таквих појединаца?


Живи и здрави нам били уз Божју помоћ.

Socijalna stranka Srba Slovenije

OBAVEŠTENJE SVIM VODSTVIMA OBE SRPSKE MATICE

PROTESTNI ZAHTEVUI UZ OBJAŠNJENJE

Policija bilo da je korumpirana, nestrukovna, rasistička, šovinistička, nacionalistička, pravi štetu bilo to Srbima ili drugim poštenim ljudima. Uz to mnogo veću štetu pravi svojim poštenim kolegama i posebno državi i novčano i po ugledu. Upravo tako je i sa državnim tužiocima i sudijama. Oni zajedno čine ogledalo pravne države, a dali i poštenja.?

Nije moguće govoriti o poštenju kada se pošteni, značajni i dostojni ljudi, koji su slovenačkom društvu u mnogo čemu doprineli, bilo to zdravstvenoj preventivi ili uopšte svrstaju među lopove.

Da u Sloveniji se to događa, raste mržnja slovenačkih represivnih organa isključivo protiv Srba u Sloveniji, sve oni izjednjačavaju sa lopovima. Trebalo bi za njih predložiti, da upitaju 5.112 slovenaca koji žive u Banjaluci, kako žive i dali bi svoje firme i sve imanje prepustili Srbima iz Ljubljane da se zamene, da se vrate u Sloveniju, a oni u R. Srpsku u Banjaluku.

Šta to govori, upravo to da smo svi zajednio pre kakvih 26 godina živeli u zajedničkoj državi SFRJ, državi po kojoj smo se selili, ostvarivali perspektive, radili te uz brakove sa porodicama ostajali po različitim krajevima zajedničke države. Dakle, i sada nas, a i Slovenaca živi po svim novonastalim republikama bivše Juge.

Cenjeni naši, ovih dobrih desetak godina kako deluju naša srpska društva kroz Savez srpske dijaspore Slovenije, kroz različite aktivnosti, a posebno kroz naš pravni sektor brezplatne pravne pomoći, a na osnovi kojega imamo veliki arhiv presuda u ime naroda.

Tako imamo dosta dokaza da o ovome možemo otvoreno pričati. Pune se zatvori po Sloveniji većinom Srbima. Mi ne tvrdimo da među njima ima i lopova, ali verujte ima dosta poštenih Srba.

Vrše se brojni pretresi srpskih stanova, manje više u vezi uvođenja straha i panike njihovih suseda. Srpske maloletne devojčice koje se u školama posvađaju sa vršnjakinjama straše se po represivnim državnim institucijama bez prisustva roditelja. Da cenjeni moji to je danas moje ili tvoje maloletno dete, a sutra i Vaše..

U ljubljanskoj opštini najveće zlo protiv Srbima kreće iz Policijske stanice Ljubljana Vič Rudnik, oni čak pouzimaju i osobe koje žive na području drugih ljubljanskih naselja koja imaju svoje stanice policije, recimo Ljubljana Šiška, Ljubljana Bežigrad itd.

Činjenično, policijska stanica Ljubljana Vič rudnik ima i posebne policajce koji dolaze na sud daju lažne izjave i čak organizuju različite pismene montaže, kako bi prave i zdrave Srbe osudili.

Nije potrebno biti nikakav stručnjak, znate da prvo prijave dolaze od policije i tek na tužilaštva i sudove. Uz tu veoma sumljivu stanicu policije, deluje i  jedan broj krimi policajaca iz ljubljanske kriminalne policije. Tu je i stanica prometne policije Ljubljana Brdo gde se isto tako događaju sumljivi događaji na štetu Srba.

Baš u vezi ovoga i mnogo drugoga, mi ćemo u stranci SSSS nakon ovog protestnog okupljanja, a i budućih velikih protesta između drugoga zahtevati od slovenačke vlade kao početak da se:

  1. Odstrane vodstva policije, Ljubljana Vič Rudnik, Ljubljanske prometne policije, ljubljanske kriminalne službe, policijske uprave Ljubljana, Okrožnog i višeg državnog tožilaštva Ljubljana, Okrajnih, Okružnih, Viših i Vrhovnih sudova Ljubljana, kao i Upravnih sudova Ljubljana.
  2. Da državni zbor R. Slovenije oformi komisiju iz svih stranki parlamenta da proveri sve diplome zaposlenih po policiji, sudovima, a posebno tužilaštvima Slovenije. Imamo informacije, da je dosta diploma sumljivog porekla iz BiH, Hrvatske, Kosova, gde dotični nikada nisu bili niti prijavljeni u tim krajevima niti su boravili. Tako imamo inspektora, koji su od mehaničara skočili do visokih radnih mesta, ima i trgovaca…
  3. Da se ozbiljno razmotri i usvoji ili dopuni zakon o policiji, tužilaštvu i sudstvu Slovenije kojega će predložiti naša Socijalna stranka Srba Slovenije, a koji će u dobre dve godine očistiti bilo to korumpirane ili nestrukovene iz slovenačke policije, tužilaštva i sudstva.

Nije li poštenim državljanima upravo to i osnova za pošten život i blaginju svih slovenačkih državljana? Hoćemo li od svojih poreza i drugih dadžbina plaćati takve lopove? Hoćemo li dozvoliti nemire u Sloveniji u vezi takvih pojedinaca?

Živi i zdravi nam bili uz Božju pomoć.

Socijalna stranka Srba Slovenije